跳到主要内容
COVID-19 更新

第 104 号议会法案
页面顶部

本月早些时候,纽森州长签署了第 104 号议会法案,我们希望向您提供有关该立法如何与您的龙8官网正版,龙8游戏相关的重要信息。
 
将字母等级更改为通过/不通过
根据 AB104,在 2020-21 学年就读高中的龙8官网正版,龙8游戏的父母/监护人(教育权利持有人)可以要求将课程获得的字母成绩更改为龙8官网正版,龙8游戏成绩单上的通过或不通过。
  • 本月晚些时候,将向 龙8游戏 家庭发送提交通过/不通过成绩更改的正式申请。寄出后,家长/监护人将有 15 个日历日的时间代表龙8官网正版,龙8游戏上交。 根据立法,在该日期之后,学区可能不接受更改等级的请求。龙8游戏收到表格后,学区有 15 天的时间更改龙8官网正版,龙8游戏的成绩单并通知家人。 请注意:龙8官网正版,龙8游戏 目前年满 18 岁的人可以独立于其父母/监护人提交成绩更改为通过/不通过。
  • 将成绩更改为及格/不及格的请求仅适用于 2020-21 学年期间修读的课程 可以更改哪些课程或哪些字母等级没有限制。
  • 这种变化不会对龙8官网正版,龙8游戏的 GPA 产生负面影响。  当“F”转换为“不及格”时,零分不再计入 GPA。将“D”甚至“C”字母成绩更改为“及格”可能会提高龙8官网正版,龙8游戏的 GPA,具体取决于龙8官网正版,龙8游戏在成绩更改之前的 GPA。不会做出降低龙8官网正版,龙8游戏 GPA 的成绩变化。
  • 加州教育部 (CDE) 将发布接受通过/不通过的大学名单 加州州立大学 (CSU) 将接受通过/不通过 UC 学院和私立大学鼓励但不强制要求在接下来的两周内通知 CDE 关于他们是否会接受通过/不通过分数作为录取目的。 龙8游戏 将分享这份大学名单,作为发送给家庭的信息的一部分。
请注意,一旦 CDE 在本月晚些时候提供正式申请,我们将发送有关成绩更改请求的更详细信息。
改变 in 毕业 要求
任何在 2020-21 学年就读 11 年级或 12 年级并且在四年内无法毕业的龙8官网正版,龙8游戏都可以免除龙8游戏联盟超出州最低毕业学分和课程要求的毕业要求。 龙8游戏 需要 220 学分,而州最低毕业要求是 130 学分(请注意,学分必须是特定课程,如英语、数学、科学等)。
  • 作为一个学区,我们已经开始将这一变化通知所有 2021 届非研究生龙8官网正版,龙8游戏及其家长/监护人。毕业要求130学分。
    • 这些龙8官网正版,龙8游戏可以选择完成毕业所需的必要课程,包括通过额外一年的学校教育(高中五年级)或学分恢复完成课程。
  • 对于 2022 班龙8官网正版,龙8游戏(升 12 年级龙8官网正版,龙8游戏),在 2021-22 学年开始时,学校辅导员和管理人员将与符合条件的龙8官网正版,龙8游戏及其家人会面,提供有关毕业要求变化的信息,并根据龙8官网正版,龙8游戏的需要。
AB 104 致 龙8游戏 社区的信:  英语     |     西班牙语     |     越南语
 
有关更多信息,请单击下面提供的常见问题解答。
AB 104 常见问题解答:  英语     |     西班牙语     |     越南语
 
 

独立学习计划 (ISP)
页面顶部

在 2021-22 学年,独立学习是一项 可选的 教育替代计划,适用于整个学区的 9 至 12 年级龙8官网正版,龙8游戏,这些龙8官网正版,龙8游戏的健康会因面对面教学而受到威胁,或者根据学区工作人员验证的特定需求有资格。
 
龙8官网正版,龙8游戏每周与指定的老师会面一小时。 Credits 是通过完成课程合同和/或在线获得的。  
 
要申请独立学习,请填写在线表格或向您龙8官网正版,龙8游戏的就读学校索取表格。
 

常见问题 (FAQ)
页面顶部

 
新型冠状病毒 (COVID-19)
第二学期更新
2020/21 学年
春季学期
2021 年 3 月 15 日 (更新)
 
有关州和县公共卫生指南,请单击以下链接:
 
选择下面的链接以阅读最新的常见问题解答。
常见问题:  英语  |  西班牙语  |  越南语

COVID-19 疫苗接种信息
页面顶部

 
所有 12 岁及以上的人都有资格接种疫苗
 
单击下面的链接以查看无需预约/无需预约的疫苗接种诊所位置、日期和可用时间,或安排预约。
 
您也可以将您的邮政编码发送至 438829 或致电 1-800-232-0233 以查找您附近的诊所。
 
* * * * * * * * * * * * * * * * *
Información sobre la Vacuna contra COVID-19
Todas las personas mayores de 12 añosson elegibles para ser vacunadas。 
 
Formas de encontrar una vacuna contra el COVID-19 cerca de usted:
Envíe un mensaje de texto con su código postal 438829
拉美 1-800-232-0233
 
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Thông tin về thuốc chủng ngừa COVID-19

Mọi người từ 12 tuổi trở lên đã hội đủ điều kiện để được tiêm ngừa。
 
Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên đều có thể chích ngừa。 Không cần phải làm hẹn!
Các cách tìm vắc xin COVID-19 gần nhà quý vị:
Tin nhắn mã số vùng của quý vị đến số 438829
Gọi vào số 1-800-232-0233

龙8游戏 重新开放计划
页面顶部

学校重新开放:第 3 阶段
英语   |   西班牙语   |   越南语
 
学校重新开放:现场指导、干预和支持计划(更新于 21 年 4 月 16 日)
英语   |   西班牙语   |   越南语

COVID-19 预防计划 (CPP)
页面顶部

龙8游戏联合高中区致力于为我们所有的员工、龙8官网正版,龙8游戏、家长/监护人和参观我们设施的人提供一个安全和健康的工作场所。为了提供安全和健康的工作场所,我们制定了以下 COVID-19 预防计划以应对 COVID-19 大流行,并作为我们伤害和疾病预防计划的辅助计划。  我们的目标是降低 COVID-19 病毒在我们的工作场所和社区传播的可能性,这需要团队合作。只有通过这种合作努力,我们才能实现这一目标。
 

资源
页面顶部

 
新闻稿:龙8游戏 准备
四月面授
英语   |   西班牙语   |   越南语
 
 
进入校园和地区办公室的协议
英语   |   西班牙语   |   越南语
 
健康卫生习惯 龙8游戏
英语   |   西班牙语   |   越南语
 
COVID-19 测试和报告指南
英语   |   西班牙语   |   越南语

建筑维护/运营:  
暖通空调、清洁和 PPE (更新于 03-15-21)
英语   |   西班牙语   |   越南语

托管清洁 COVID-19 指南
英语   |   西班牙语   |   越南语
 
维护和操作响应:
通风作为降低 COVID-19 传播率的手段
英语   |   西班牙语   |   越南语
 
远程学习期间的膳食服务
英语   |   西班牙语   |   越南语

儿童和成人护理喂养计划表
英语   |   西班牙语   |   越南语
 
 
儿童疫苗接种和健康护理
英语   |   西班牙语   |   越南语
 
 
AB 104 致 龙8游戏 社区的信 
英语     |     西班牙语     |     越南语
 
AB 104 常见问题
英语     |     西班牙语     |     越南语
 
学监致 2021 年高年级龙8官网正版,龙8游戏的信
英语   |   西班牙语   |   越南语
 
决议 #2020/2021-16 转换龙8官网正版,龙8游戏学期
F 等级至不及格 (NP)
英语   |   西班牙语   |   越南语
 
第二学期/春季更新 (03-15-21)
英语   |   西班牙语   |   越南语
 
学校重新开放:计划亲自现场指导、干预和支持 (04-16-21)
英语   |   西班牙语   |   越南语
 
学校重新开放:第 3 阶段 (更新于 03-09-21)
 
 
家长选择:稳定队列模型
英语   |   西班牙语   |   越南语

 
2021 年春季运动季 (更新于 02-26-21)
英语   |   西班牙语   |   越南语